Khi sử dụng cần trục người sử dụng lao động phải đảm bảo yêu cầu an toàn nào:

Khi sử dụng cần trục người sử dụng lao động phải đảm bảo yêu cầu an toàn nào:

A. Phải có thông tin đầy đủ như các hướng dẫn của nhà sản xuất. 

B. Tất cả các thiết bị an toàn đang hoạt động thích hợp. Có các biện pháp cách ly tất cả các nguồn nguy hiểm tạo ra sự an toàn cho cần trục.

C. Chỉ cho phép người được đào tạo thích hợp, có trình độ tay nghề, đã được huấn luyện, kiểm tra sát hạch về an toàn vệ sinh lao động và có thẻ an toàn, mới ñược vận hành cần trục.

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng