Hãy nêu biện pháp chung nhằm cải thiện điều kiện làm việc ở tư thế làm việc bắt buộc:

Hãy nêu biện pháp chung nhằm cải thiện điều kiện làm việc ở tư thế làm việc bắt buộc:

A. Bố trí phụ nữ có thai làm việc ở tư thế lao động bắt buộc

B. Nguyên liệu, dụng cụ phục vụ cho sản xuất phải sắp xếp gọn gàng, đặt trong tầm tay với

C. Định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và các phương pháp cứu chữa người bị điện giật

D. Cả b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng