Khi truyền động trên dây đai sinh ra 3 loại ứng suất?

Khi truyền động trên dây đai sinh ra 3 loại ứng suất?

A. Ứng suất kéo, ứng suất uốn, ứng suất ly tâm 

B. Ứng suất kéo, ứng suất nén, ứng suất ly tâm

C. Ứng suất uốn, ứng suất kéo, ứng suất nén

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng