Khi vận hành cần trục, công nhân vận hành phải tuân thủ quy định nào:

Khi vận hành cần trục, công nhân vận hành phải tuân thủ quy định nào:

A. Trước khi cần trục di chuyển dọc theo đường đi của nó cần phải có tín hiệu cảnh báo (chuông hoặc còi cảnh báo) cho tất cả những người mà sự an toàn của họ có khả năng bị đe dọa.

B. Không được kéo lê các tải ở bên cạnh khi sử dụng chuyển động xoay hoặc nâng dây gây ra ảnh hưởng xấu tới sự ổn định của cần trục. Nâng tải vượt quá tải trọng nâng cho phép của cần trục.

C. Không được sử dụng các cơ cấu an toàn của cần trục làm phương tiện để dừng thường xuyên các chuyển động

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng