Khóa liên động là cơ cấu có khả năng làm gì:

Khóa liên động là cơ cấu có khả năng làm gì:

A. Loại trừ khả năng gây nguy hiểm cho người, thiết bị khi sử dụng máy không đúng quy trình thao tác

B. Phòng ngừa sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của người lao động

C. Che chắn vùng nguy hiểm của máy

D. Cả 3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng