Khi sửa chữa những loại máy cao trên 2000 mm phải có:

Khi sửa chữa những loại máy cao trên 2000 mm phải có:

A. Thang dây an toàn

B. Dàn giáo có lan can tay vịn chắc chắn

C. Hệ thống thang máy

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng