Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 35kV là:

Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 35kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng