Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6kV là: a-  b-  c-  d- 

Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 6kV là: a-  b-  c-  d- 

A. 0,2m

B. 0,35m

C. 0,6m

D. 0,7m

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng