Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là:

Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phần có điện đối với cấp điện áp 110kV là:

A. 0,7m

B. 1m

C. 1,5m

D. 2m

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng