Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 35kV là:

Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 35kV là:

A. 0,6m

B. 0,7m

C. 1m

D. 1,5m

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng