Kiểm tra dựa vào các yếu tố đầu ra của quá trình quản trị là hình thức:

Kiểm tra dựa vào các yếu tố đầu ra của quá trình quản trị là hình thức:

A. Kiểm tra phản hồi

B. Kiểm tra lường trước

C. Kiểm tra hiện hành

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng