Kiểu mạch khuyếch đại phân cực phân áp nào có trở kháng vào cao nhất ?

 Kiểu mạch khuyếch đại phân cực phân áp nào có trở kháng vào cao nhất ?

A. Được rẽ mạch tụ toàn bộ

B. Phân tách điện trở emitter

C. Không được rẽ mạch tụ

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng