Điện trở động của tiếp giáp base – emitter là được mắc . . . . . .

Điện trở động của tiếp giáp base – emitter là được mắc . . . . . .

A. Nối tiếp với điện trở tín hiệu ở nhánh base

B. Song song với điện trở tín hiệu ở nhánh base

C. Song song với điện trở tín hiệu ở nhánh emitter

D. Nối tiếp với điện trở tín hiệu ở nhánh emitter

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng