Loại chứng khoán nào có mức rủi ro cao nhất đối với doanh nghiệp phát hành

Loại chứng khoán nào có mức rủi ro cao nhất đối với doanh nghiệp phát hành

A. CP ưu đãi

B. CP thường

C. Trái phiếu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng