Loại chứng khoán nào có mức rủi ro thấp nhất đối với doanh nghiệp phát hành?

Loại chứng khoán nào có mức rủi ro thấp nhất đối với doanh nghiệp phát hành?

A. Cổ phần ưu đãi

B. Cổ phần thường

C. Trái phiếu

D. Rủi ro như nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng