Nếu hợp đồng thuê có thể cho phép bên đi thuê lựa chọn trong việc hủy ngang hợp đồng thuê thì có khả năng đây là loại hình thuê:

Nếu hợp đồng thuê có thể cho phép bên đi thuê lựa chọn trong việc hủy ngang hợp đồng thuê thì có khả năng đây là loại hình thuê:

A. Hoạt động

B. Bán và thuê lại

C. Tài chính

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng