Loại môi trường nào sau đây không thuộc môi trường vĩ mô:

Loại môi trường nào sau đây không thuộc môi trường vĩ mô:

A. Môi trường kinh tế

B. Môi trường cạnh tranh

C. Môi trường công nghệ

D. Môi trường chính trị

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng