Lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

Lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. Các máy điện đều có tính thuận nghịch

B. Chỉ có máy phát điện mới có tính thuận nghịch

C. Chỉ có động cơ điện mới có tính thuận nghịch

D. Chỉ có máy biến áp mới có tính thuận nghịch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng