Luật PCCC quy định trong hoạt động PCCC nhiệm vụ nào là chính?

Luật PCCC quy định trong hoạt động PCCC nhiệm vụ nào là chính?

A. Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa làm chính

B. Trong hoạt động PCCC lấy phương châm 4 tại chỗ làm chính

C. Trong hoạt động PCCC lấy chữa cháy làm chính

D. Trong hoạt động PCCC lấy tuyên truyền là chính

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng