Mâu thuẫn theo kênh phân phối chiều dọc là mâu thuẫn giữa:

Mâu thuẫn theo kênh phân phối chiều dọc là mâu thuẫn giữa:

A. Nhà cung ứng và nhà phân phối

B. Nhà phân phối và các đại lý

C. Các đại lý với nhau

D. Câu A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng