Trong quy trình truyền thông thì yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất:

Trong quy trình truyền thông thì yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất:

A. Nguồn xuất phát

B. Kênh truyền thông

C. Thông điệp

D. Người nhận

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng