Mômen quay của động cơ điện một chiều:

Mômen quay của động cơ điện một chiều:

A. Tỷ lệ thuận với dòng điện phần ứng và từ thông

B. Tỷ lệ thuận với dòng điện phần ứng và tỷ lệ nghịch với từ thông

C. Tỷ lệ nghịch với dòng điện phần ứng và tỷ lệ thuận với từ thông

D. Tỷ lệ nghịch với dòng điện phần ứng và  từ thông

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng