Cấu tạo của máy điện một chiều gồm có:

Cấu tạo của máy điện một chiều gồm có:

A. 3 bộ phận chính: phần cảm, phần ứng và cổ góp điện.

B. 2 bộ phận chính: phần cảm, phần ứng.

C. 3 bộ phận chính: phần cảm, phần ứng và phần kích từ.

D. 3 bộ phận chính: Rotor, stator và phần kích từ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng