Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:

Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:

A. 4 yếu tố (4P)

B. 6 yếu tố (6P)

C. 7 yếu tố (7P)

D. 9 yếu tố (9P)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng