Marketing mix là:

Marketing mix là:

A. Các công cụ được sử dụng đồng thời để tạo ra một sự đáp ứng thoả đáng trong một tập hợp khách hàng xác định

B. 4P hoặc 6P

C. 4C

D. Cả b và c

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng