Ngoại biên của khái niệm nào sau đây là lớn nhất:

Ngoại biên của khái niệm nào sau đây là lớn nhất:

A. Lớp sản phẩm

B. Họ sản phẩm

C. Kiểu sản phẩm

D. Loại sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng