Một động cơ không đồng bộ ba pha bốn cực được cấp điện từ nguồn 50Hz. Tính tốc độ đồng bộ n$_{1}$.

Một động cơ không đồng bộ ba pha bốn cực được cấp điện từ nguồn 50Hz. Tính tốc độ đồng bộ n$_{1}$.

A. n1 =1500 vg/ph

B. n1 =150 vg/ph

C. n1 =750 vg/ph

D. n1 =3000 vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng