Để khởi động động cơ một pha cần phải tạo ra mômen mở máy bằng các biện pháp khác nhau sau đây:

Để khởi động động cơ một pha cần phải tạo ra mômen mở máy bằng các biện pháp khác nhau sau đây:

A. Dùng vòng ngắn mạch

B. Dùng dây quấn phụ kết hợp với tụ điện hoặc điện cảm

C. Chỉ cần đóng mạch điện

D. Sử dụng cả 2 phương án a hoặc b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng