Một trong những nội dung của nguồn vốn:

Một trong những nội dung của nguồn vốn:

A. Phải trả người lao động

B. Phải thu từ khách hàng

C. Đầu tư ngắn hạn

D. Trả trước cho người bán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng