Mục tiêu về tài chính của 1 công ty cổ phần là:

Mục tiêu về tài chính của 1 công ty cổ phần là:

A. Doanh số tối đa

B. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý

C. Tối đa hóa lợi nhuận

D. Tối đa hóa giá trị công ty

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng