Mục tiêu quan trọng nhất của việc thực hiện marketing dịch vụ là:

Mục tiêu quan trọng nhất của việc thực hiện marketing dịch vụ là:

A. Tăng doanh số bán hàng

B. Mang lại những giá trị cho khách hàng

C. Thích ứng với sự cạnh tranh

D. Tăng số lượng khách hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng