Nghiên cứu mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên là việc làm thuộc lĩnh vực:

Nghiên cứu mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên là việc làm thuộc lĩnh vực:

A. Marketing quan hệ

B. Marketing tương tác

C. Marketing nội bộ

D. Marketing dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng