Mô hình ra quyết định không đề cập đến tính tối ưu trong những điều kiện nhất định là quan điểm của:

Mô hình ra quyết định không đề cập đến tính tối ưu trong những điều kiện nhất định là quan điểm của:

A. Victor Vroom

B. Philip Yetton

C. March

D. Chester Barnard

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng