Kênh truyền thông với lượng thông tin thấp nhất và thích hợp khi chuyển đến cho nhiều người cùng một lúc” là:

Kênh truyền thông với lượng thông tin thấp nhất và thích hợp khi chuyển đến cho nhiều người cùng một lúc” là:

A. Truyền thông qua điện thoại

B. Truyền thông viết đích danh

C. Truyền thông viết không đích danh

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng