Mô tả công việc là công việc thuộc giai đoạn nào trong các giai đoạn tuyển mộ nhân viên:

Mô tả công việc là công việc thuộc giai đoạn nào trong các giai đoạn tuyển mộ nhân viên:

A. Giai đoạn đầu

B. Giai đoạn lựa chọn

C. Giai đoạn theo dõi

D. Tất cả các giai đoạn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng