Tuyển dụng một nhân viên có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, nhà tuyển dụng thường đòi hỏi các yếu tố nào?

Tuyển dụng một nhân viên có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, nhà tuyển dụng thường đòi hỏi các yếu tố nào?

A. Tính cách và quan điểm cá nhân

B. Kinh nghiệm

C. Kiến thực chuyên môn

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng