Mối ghép đinh tán là:

Mối ghép đinh tán là:

A. Mối ghép tháo được.

B. Mối ghép không tháo được.

C. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép.

D. B và C đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng