Ren hệ mét có:

Ren hệ mét có:

Góc ở đỉnh là:

A. 45°

B. 50°

C. 60°

D. 55°

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng