Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 82 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?

Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 82 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?

A. 410 triệu đồng

B. 300 triệu đồng

C. 82 triệu đồng

D. 100 triệu đồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng