Một động cơ không đồng bộ 12 cực, 50Hz sẽ quay với vận tốc bao nhiêu nếu hệ số trượt bằng 0,06.

Một động cơ không đồng bộ 12 cực, 50Hz sẽ quay với vận tốc bao nhiêu nếu hệ số trượt bằng 0,06.

A. n = 470vg/ph

B. n = 500vg/ph

C. n = 530vg/ph

D. n = 30vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng