Cho máy biến áp một pha công suất 20kVA, tỷ số điện áp 1200/120V. Nếu cuộn thứ cấp đang nối với một phụ tải có công suất 12kW, hệ số công suất của tải là 0,8 thì dòng sơ cấp và thứ cấp tương ứng sẽ là bao nhiêu?

Cho máy biến áp một pha công suất 20kVA, tỷ số điện áp 1200/120V. Nếu cuộn thứ cấp đang nối với một phụ tải có công suất 12kW, hệ số công suất của tải là 0,8 thì dòng sơ cấp và thứ cấp tương ứng sẽ là bao nhiêu?

A. I1 = 12,5A; I2 = 125A

B. I1 = 125A; I2 = 12,5A

C. I1 = 1,25A; I2 = 12,5A

D. I1 = 125A; I2 = 1250A

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng