Một máy phát điện đồng bộ 8 cực tạo ra điện áp có tần số 50Hz. Hãy tính vận tốc quay của rotor.

Một máy phát điện đồng bộ 8 cực tạo ra điện áp có tần số 50Hz. Hãy tính vận tốc quay của rotor.

A. 750vg/ph

B. 1500 vg/ph

C. 375 vg/ph

D. 187,5 vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng