Một nhà đầu tư đang xem xét thêm một tài sản vào danh mục đầu tư. Để đạt được lợi ích tối đa từ việc đa dạng hóa đầu tư, nhà đầu tư này nên thêm một tài sản có hệ số tương quan với danh mục đã có là:

Một nhà đầu tư đang xem xét thêm một tài sản vào danh mục đầu tư. Để đạt được lợi ích tối đa từ việc đa dạng hóa đầu tư, nhà đầu tư này nên thêm một tài sản có hệ số tương quan với danh mục đã có là:

A. -1.0

B. -0.5

C. 0.0

D. +1.0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng