Một doanh nghiệp có cơ cấu vốn mục tiêu gồm 30% là nợ. Ngân hàng cam kết sẽ cho doanh nghiệp vay 200 với lãi suất là 12%; và sẽ áp dụng lãi suất 14% cho phần vay nhiều hơn 200. Hãy cho biết nhu cầu vốn đầu tư tối đa là bao nhiêu thì doanh nghiệp không phải vay nợ với lãi suất cao?

Một doanh nghiệp có cơ cấu vốn mục tiêu gồm 30% là nợ. Ngân hàng cam kết sẽ cho doanh nghiệp vay 200 với lãi suất là 12%; và sẽ áp dụng lãi suất 14% cho phần vay nhiều hơn 200. Hãy cho biết nhu cầu vốn đầu tư tối đa là bao nhiêu thì doanh nghiệp không phải vay nợ với lãi suất cao?

A. 285,71

B. 666,67

C. 1.428,57

D. 1.666,67 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng