Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là?

Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là?

A. Huy động vốn; Tạo giá trị cho doanh nghiệp; Quyết định chính sách cổ tức

B. Tạo giá trị cho doanh nghiệp

C. Huy động vốn

D. Quyết định chính sách cổ tức

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng