Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc:

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc:

A. Tỷ lệ thay đổi của EBIT

B. Tỷ lệ thay đổi của doanh thu hay sản lượng tiêu thụ

C. Cả a & b

D. Tỷ lệ thay đổi của doanh thu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng