Mục tiêu cơ bản của chiêu thị là thông tin, thuyết phục và:

Mục tiêu cơ bản của chiêu thị là thông tin, thuyết phục và:

A. Quảng bá

B. Nhắc nhở

C. Kích thích tiêu dùng

D. Xây dựng thương hiệu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

class=”badge correct”>