Muốn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ chúng ta phải:

Muốn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ chúng ta phải:

A. Tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật ATVSLĐ gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất

B. Nghiên cứu những vấn đề về kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc

C. Nghiên cứu đưa vào chương trình tiến bộ kỹ thuật, công nghệ để huy động đông đảo cán bộ và người lao động tham gia

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng