Năng suất bức xạ có đơn vị đo là:

Năng suất bức xạ có đơn vị đo là:

A. J

B. W

C. J/m2

D. W/m2

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng