Năng suất bức xạ hiệu dụng tính theo công thức:

Năng suất bức xạ hiệu dụng tính theo công thức:

A. \({E_{hd}} = {C_{_o}}.\frac{{{{\left( {\frac{{{T_1}}}{{100}}} \right)}^4} – {{\left( {\frac{{{T_2}}}{{100}}} \right)}^4}}}{{\frac{1}{{{A_1}}} + \frac{1}{{{A_2}}} – 1}}\)

B. \({E_{hd}} = E + (1 – A).{E_t}\)

C. \({E_{hd}} = {C_{_o}}.{\left( {\frac{{{T_1}}}{{100}}} \right)^4}\)

D. \({E_{hd}} = E + A.{E_t}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng